Home

            Befirstluckydraw ให้บริการขอใบอนุญาต  จับฉลาก ชิงโชค จับรางวัล ต่อกรมการปกครอง (การเล่นการพนันประเภทแถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค) เรามีประสบการณ์เป็นเวลาที่ยาวนาน จึงมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการดังกล่าวเป็นอย่างดี สามารถให้คำปรึกษาพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตจับรางวัล ทั้งก่อนเริ่มรายการ และภายหลังดำเนินการแล้วจนจบรายการ เงื่อนไขการเล่นประเภทใดเข้าข่ายที่ต้องขออนุญาต และเงื่อนไขประเภทใดที่สามารถทำรายการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

            นอกจากนี้ เรายังมีบริการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย บริการขอใบอนุญาตใช้เครื่องเสียงและเครื่องไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริการรับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

            ท่านสามารถปรึกษาเราก่อนใช้บริการได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น เราทำตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง ดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อำเภอ และจังหวัด ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัด

แบบฟอร์มสอบถามบริการVisitors: 57,537