การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

การขอใบอนุญาตทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง

หลักฐานที่ต้องใช้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)
3. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
4. ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงจากสถานีตำรวจในพื้นที่
5. หนังสือแสดงการป้องกันแก้ไขระงับเหตุรำคาญที่มีผู้พักอาศัยใกล้เคียงลงลายมือชื่อรับรอง
6. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งการใช้เครื่องขยายเสียง
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ก. โฆษณากิจการที่ไม่เป็นการค้า ฉบับละ 10 บาท
ข. โฆษณากิจการที่เป็นการค้าแบบเคลื่อนที่ ฉบับละ 60 บาท
ค. โฆษณากิจการที่เป็นการค้าแบบประจำ ฉบับละ 75 บาท
- ผู้ขออนุญาตห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตรจากโรงพยาบาลศาสนสถาน โรงเรียนและศาล
- อนุญาตให้ใช้เสียงได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. และไม่ใช้เสียงดังเกินสมควร
Visitors: 57,537