บทกำหนดโทษตาม พรบ. คนต่างด้าว พ.ศ. 2551

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2551 มาตราที่ 51 - มาตราที่ 55

Credit : wp.doe.go.th

 

Visitors: 57,537